Vedtekter


for Vika borettslag org nr 977 350 735

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 25.03.97, sist endret den 10.05.07.

1   INNLEDENDE BESTEMMELSER

1-1   Formål

Vika borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

1-2   Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Borettslaget ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune Borettslaget er tilknyttet Boligbyggelaget USBL som er dens forretningsfører.

2   ANDELER OG ANDELSEIER

2-1    Andeler og andelseiere

Andelene skal være på kronerett hundre kroner

Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.

Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen ei inntil 10% av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagsloven §4-2 (1). Det samme gjelder:

 • Selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune.
  • Stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap.
  • En kommune, fylkeskommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskelig stilte.

Andelseiere skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

2-2  Sameie i andel

Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.

Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jfr vedtektenes pkt 4-2.

2-3  Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier

En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.

Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene.

Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til erververen senest tyve dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.

Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

3  FORKJØPSRETT

3-1  Hovedregel for forkjøpsrett

Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.

Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens §3.

Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes pkt 3-2, jfr borettslagslovens §4-15, første ledd.

3-2  Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende

Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er tyve dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.

3-3  Nærmere om forkjøpsretten

Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran.

Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.

Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.

Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.

4   BORETT OG BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE)

4-1   Boretten

Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.

Andelseier må forholde seg til de enhver tid gjeldene husordensregler. Når det gjelder retter og plikter, skal beboer også sette seg inn i og følge anvisninger i den til enhver tid gjeldende beboermanual.

En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

4-2   Bruksoverlating

Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:

 • Andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen,
  • Har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år.
  • Andelseieren er en juridisk person.
  • Andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner.
  • Et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen.
  • Det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens §68 eller husstandsfellesskapslovens §3, andre ledd.

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.

Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.

Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

5   VEDLIKEHOLD

5-1  Andelseiers vedlikeholdsplikt

Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand. Det skal utføres vedlikehold på følgende områder:

 • Innvendig del av vinduer.
  • Alle typer rør fra og med hovedkranen fra hovedledningen.
  • Sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring.
  • Alle elektriske ledninger tilhørende boligen.
  • Varmekabler både i baderom og andre rom.
  • Alle innvendige tak-, vegg- og gulvflater, samt skillevegger, skap, benker, listverk og annet inventar.
  • Alt fastmontert utstyr som oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, klosett, servanter og eventuelt annet utstyr på våtrom.
  • Våtrom skal bygges opp etter foreliggende våtromsnorm og brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.
  • Eventuelle ventilasjonsanlegg montert i boligen fra og med friskluftsinntak
  • Piperør tilknyttet hoved pipeløp.
  • Boder i kjeller og boder i baktrapp skal vedlikeholdes slik at gjenstander kan lagres uten sjenanse for andre eller skaper risiko for utvikling av fukt-, muggsopp- og/eller råtesoppskader.

Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskiftninger på følgende områder:

 • Innvendig del av vinduer.
  • Alle typer rør fra og med hovedkranen fra hovedledningen.
  • Sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring.
  • Alle elektriske ledninger tilhørende boligen.
  • Varmekabler både i baderom og andre rom.
  • Alle innvendige tak-, vegg- og gulvflater, samt skillevegger, skap, benker, listverk og annet inventar.
  • Alt fastmontert utstyr som oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, klosett, servanter og eventuelt annet utstyr på våtrom.
  • Våtrom skal utbedres etter foreliggende våtromsnorm.
  • Eventuelle ventilasjonsanlegg montert i boligen fra og med friskluftsinntak
  • Piperør tilknyttet hovedpipeløp.
  • Boder i kjeller og boder i baktrapp.

Andelseier har i tillegg ansvar for følgende:

 • Andelseier har ansvar for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra eget vannlås/sluk og fram til borettslagets felles soilrør. Det må sørges for at innebygde toalett ikke har skader/lekkasjer.
  • Andelseier med terrasse skal rense sluket på verandaen og jevnlig kontrollere for skader i membraner.
  • Andelseier skal holde egen bolig fri for insekter og skadedyr. Når skadedyr oppdages må styret eller vaktmestere kontaktes så snart som mulig.
  • Vedlikeholdsplikten omfatter utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.
  • Andelseier skal ellers ikke påføre bygningsmasse og fellesareal skade og følge gjeldende husregler nedfelt i borettslagets beboermanual, sist endret april 2005.
 • Andelseier skal følge kommunens og borettslagets anvisninger når det gjelder hva slags avfall som kastes i felles bosskasser.
  • Andelseier plikter å vise tilbørlig ansvar for felles bakgård/beplanting – slik at skader eller forsøpling ikke oppstår.
  • Oppdager andelseiere skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseier straks å sende melding til borettslaget ved styret eller vaktmestere.
  • Andelseier plikter å være spesielt aktsom for at gateporter/gatedører til enhver tid er lukket.

Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følge av ta andelseier ikke oppfyller pliktene sine, jfr borettslagslovens §§5-13 og 5-15.

5-2  Borettslagets vedlikeholdsplikt

Borettslaget skal holde eiendommen og bygningene for øvrig i forsvarlig stand så langt denne plikten ikke ligger på andelseier. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skade er som følge av mislighold fra en annen andelseier. Borettslaget kan kreve erstatning for skadene fra andelseier når skadene gjelder mislighold.

Borettslaget skal vedlikeholde følgende områder:

 • Felles rør inklusive hovedledninger og tilførselsrør frem til hovedkran i leilighet.
  • Innebygde rør i bærende vegger eller delevegger og som ikke omfatter leilighetenes egne røropplegg.
  • Utvendig deler av vinduer til leilighet, oppganger eller annet fellesareal.
  • Ventilasjonskanaler fram til tilluftsventil til leiligheter.
  • Ytterdører og dører til annet fellesareal.
  • Takkonstruksjoner, bjelkelag, og andre bærende konstruksjoner.
  • Stigeledninger og andre elektriske installasjoner fram til første hovedsikring til leiligheter.
  • Borettslaget har rett til å føre nye påkrevde installasjoner gjennom leiligheter dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseiere.
  • Vedlikehold i trappeoppganger og fellesareal i kjellere (himling, gulv og yttervegger) skal sørge for at gjenstander ikke er til sjenanse eller at det er risiko for utvikling av fukt-, muggsopp- og/eller råtesoppskader.

Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter utskiftning av følgende forhold:

 • ·       Felles rør inklusive hovedledninger og tilførselsrør frem til hovedkran i leilighet.
  • Innebygde rør i bærende vegger eller delevegger og som ikke omfatter leilighetenes egne røropplegg innenfor hovedkranen til leiligheten.
  • Utvendig deler av vinduer til leilighet, oppganger eller annet fellesareal.
  • Ventilasjonskanaler fram til tilførselsventil til leiligheter.
  • Ytterdører og dører til annet fellesareal.
  • Takkonstruksjoner, bjelkelag, og andre bærende konstruksjoner.
  • Stigeledninger og andre elektriske installasjoner fram til første hovedsikring til leiligheter.
  • Nødvendig utskiftning i trappeoppganger og fellesareal i kjellere (himling, gulv og yttervegger) for å unngå risiko for utvikling av fukt-, muggsopp- og/eller råtesoppskader.

6 PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE

6-1  Mislighold

Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

6-2  Pålegg om salg

Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jfr borettslagslovens §5-22, første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.

6-3  Fravikelse

Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

7    FELLESKOSTNADER OG PANTESIKKERHET

7-1  Felleskostnader

Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.

For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

7-2  Borettslagets pantesikkerhet

For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagforholdet har laget panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.

8   STYRET OG DETS VEDTAK

8-1  Styret

Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og fire andre medlemmer med tre varamedlemmer.

Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

8-2  Styrets oppgaver

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

8-3  Styrets vedtak

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak om:

 1. Ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold.
  1. Å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jfr borettslagslovens §3-2, andre ledd.
  1. Salg eller kjøp av fast eiendom.
  1. Å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
  1. Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning.
  1. Andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.
8-4  Representasjon og fullmakt

To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

9     GENERALFORSAMLINGEN

9-1  Myndighet

Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

9-2  Tidspunkt for generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

9-3  Varsel om og innkalling til generalforsamling

Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tyve dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.

I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes pkt 9-3 (1).

9-4  Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

Følgende saker skal behandles:

 • Godkjenning av årsberetning fra styret.
  • Godkjenning av årsregnskap.
  • Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
  • Eventuelt valg av revisor.
  • Fastsetting av godtgjørelse til styret.
  • Andre saker som er nevnt i innkallingen.
9-5  Møteledelse og protokoll

Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

9-6  Stemmerett og fullmakt

Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

9-7  Vedtak på generalforsamlingen

Foruten saker som nevnt i pkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.

Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

10   INHABILITET, TAUSHETSPLIKT OG MINDRETALLSVERN

10-1  Inhabilitet

Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse.

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

10-2  Taushetsplikt

Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

10-3  Mindretallsvern

Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.

11   VEDTEKTSENDRINGER OG FORHOLDET TIL BORETTSLOVENE

11-1  Vedtektsendringer

Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget, jfr borettslagslovens §7-12:

 • Vilkår for å være andelseier i borettslaget.
  • Bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget.
  • Denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer.
11-2  Forholdet til borettslovene

For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39. jfr lov om boligbyggelag av samme dato.